นโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy)

 1. บทนำ
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภทผ่านเว็บไซต์ .com (ในนโยบายนี้รวมกันเรียกว่า “เว็บไซต์”) ผ่านแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแอปพลิเคชัน (รวมถึงโดเมนย่อย (subdomain) ใด ๆ) ในการนี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้เรียก บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด  “บริษัท” “ของบริษัท” และ “บริษัท”    (เว้นแต่บริบทจะกำหนดให้เป็นประการอื่น)
 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุด้วยบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ ฯลฯ
 • การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือการสมัครเข้าใช้บริการของบริษัท หรือเข้าทำสัญญากับบริษัทเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว และท่านตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับท่าน ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม หรือที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทเป็นครั้งคราว อาจมีการใช้ ประมวลผล และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์และให้แก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใช้บริการของบริษัท บริษัทอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ อาชีพ ความสนใจส่วนบุคคล ข้อมูลการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของท่านหรือทรัพย์ที่ท่านให้ความสนใจ หรือข้อมูลทางการเงิน นอกจากนี้ สำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์บางรายการ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนของท่านได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทางของท่าน เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีต่าง ๆ เช่นกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมกับบริษัทบนหรือเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • เมื่อท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายขายของบริษัททางอีเมล โทรศัพท์ หรือเข้าติดต่อด้วยตนเอง เพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ท่านอาจประสบหรือในกรณีที่ท่าน มีข้อสงสัยหรือคำขอใด ๆ
 • เมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่บริษัทเสนอให้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือเพื่อการแจ้งเตือนทางอีเมลและ/หรือจดหมายข่าวของบริษัท
 • เมื่อท่านเข้าถึงบริการใด ๆ ของบริษัทผ่านทางไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ค (“เอสเอ็นเอส”) เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ฯลฯ
 • เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มหรือธุรกรรมอื่น ๆ เช่น การสั่งซื้อสินค้า
 • เมื่อท่านโพสต์หรือให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท และ
 • เมื่อท่านสมัครงานกับบริษัทโดยตรงผ่านไซต์เอนเอ็นเอส (เช่น ลิงค์อิน) หรือผ่าน บุคคลที่ให้การแนะนำของท่าน
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้มีอะไรบ้าง
 • ชื่อ
 • ที่อยู่อีเมล
 • วันเกิด
 • ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และ/หรือสำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
 • หมายเลขติดต่อ
 • เพศ
 • หมายเลขตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ หรือบุคคลหรือบัญชีใดๆ ที่คุณติดต่อด้วย
 • รูปภาพ หรือ เสียงหรือวิดีโอบันทึก
 • ข้อมูลแสดงตัวตนที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการตรวจสอบ (due diligence) การรู้จักตัวตนของลูกค้า (know your customer) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (identity verification) การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงหลอกลวง (fraud prevention)
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารและการตลาด เช่น ความสนใจของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัทและบุคคลอื่น รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่คุณสนใจและประวัติข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ผู้ให้บริการของบริษัท และบุคคลภายนอก
 • ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการค้นหารายการผลิตภัณฑ์ รายการคำสั่งซื้อ ข้อมูลการเข้าชมสื่อโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ
 • ข้อมูลตำแหน่ง
 • ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของบริษัท และเมื่อผู้ใช้ ใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของผู้ใช้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่บริษัทผ่านทางแพลตฟอร์ม|
 1. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
  • ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  • หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
  • หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครองให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย
 1. คุกกี้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และกลไกในการติดตามอื่น ๆ

“คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยว กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ วิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือแพลตฟอร์ม จำนวนผู้ใช้ และกิจกรรมอื่นๆภายในแพลตฟอร์มของบริษัท บริษัทอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือกซื้อและ เว็บ เพจต่างๆที่คุณเข้าชมด้วย ซึ่งบริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้า (shopping cart) ของคุณ เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ เพื่อให้บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาของบริษัทสามารถนำเสนอโฆษณาบนไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อตรวจสอบการใช้บริการของบริษัทแพลตฟอร์ม

 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้อาจมีการใช้หรือประมวลผลโดยบริษัท (หรือบุคคลภายนอก (เช่น เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ของกูเกิล (Google Analytics)) ในนามของบริษัท) ทั้งโดยการรวมกับข้อมูลของบุคคลอื่นหรือแยกออกแต่ละราย และข้อมูลดังกล่าวอาจมีการรวมเข้ากับข้อมูลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและดำเนินการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยขอบเขตดังกล่าวอาจรวมถึงไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 • จัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • พัฒนาการรับชมของท่านโดยปรับค่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้เหมาะกับท่าน เช่น โดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเมื่อท่านสอบถามไปยังตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เลือก
 • ให้ท่านสามารถใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้
 • ให้บริการตามที่ท่านร้องขอเป็นการเฉพาะ
 • ตอบข้อสงสัยหรือคำร้องขอของท่านจากอีเมลและ/หรือการส่งแบบฟอร์มบนเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชัน
 • ตอบสนองและติดตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการใด ๆ ของบริษัท
 • ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์โดยทั่วไปรวมทั้งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล โทรศัพท์ ข้อความสั้น (SMS) และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานและการปฏิบัติการ
 • ให้ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้ของบริษัทแก่บุคคลภายนอก ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวอาจใช้เพื่อการแสดงโฆษณาแบบเฉพาะตัวบุคคล (personalized marketing) บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน แต่มิได้ใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้รายใด ๆ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวการวิธีการเลือกปิดการโฆษณาแบบเฉพาะตัวบุคคล
 • ติดต่อท่านเพื่อทำการสำรวจ วิจัย และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเว็บไซต์
 • รวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลต่าง ๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม) ที่บริษัทได้เก็บรวบรวมจากผู้ให้บริการของบริษัท บุคคลภายนอก คุกกี้ หรือเว็บบีคอน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้งานที่ดีและเกี่ยวข้องกับความต้องการของท่านยิ่งขึ้น และเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อรายงานสถิติ วิเคราะห์แนวโน้ม จัดการบริการต่างๆ ของบริษัท และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ
 • ตรวจสอบตัวตนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของบริษัทผ่านบัญชีเอสเอ็นเอสของท่าน และแจ้งเตือนให้ท่านทราบถึงรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ของท่าน
 • ช่วยปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทที่เกิดจากสัญญาใด ๆ ระหว่างท่านและบริษัท

 

 • เนื่องจากวัตถุประสงค์ซึ่งบริษัทอาจ/เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงอาจไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นดังกล่าว เมื่อบริษัทขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน ตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นใด

 

 1. การรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ท่านควรดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ส่งให้แก่บริษัทนั้นครบถ้วน เที่ยงตรง เป็นจริง และถูกต้อง หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้
 • บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่บริษัทอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตัดสินใจใด ๆ ที่มีผลต่อท่าน หรือเปิดเผยแก่องค์กรอื่น อย่างไรก็ตาม ข้อความในส่วนนี้หมายความว่าท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วแก่บริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนอันเป็นผลจากการที่ท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรับปรุงแล้วแก่บริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
 • บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมมีความปลอดภัย สมบูรณ์ และเป็นความลับ บริษัทได้กำหนดวิธีการในการป้องกันและใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การแก้ไข และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน และผู้ให้บริการของบริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทมีหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน
 • อย่างไรท่านเข้าใจว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการที่ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์ แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว แต่บริษัทไม่อาจรับประกันได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน กล่าวคือ การส่งข้อมูลใด ๆ จะต้องกระทำโดยเป็นความเสี่ยงของท่านเอง นอกจากนี้ บริษัทไม่อาจรับผิดชอบสำหรับการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตที่เกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทโดยสิ้นเชิง
 • เมื่อบริษัทมอบ (หรือเมื่อท่านกำหนด) รหัสผ่านซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบางส่วนได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ บริษัทขอให้ท่านไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้ให้แก่ผู้อื่น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ถามรหัสผ่านจากท่านโดยเด็ดขาดยกเว้นในขณะที่ท่านจะเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน แล้วแต่กรณี
 • บริษัทขอแนะนำให้ท่านดำเนินการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย เช่น กำหนดรหัสผ่านที่สามารถคาดเดาได้ยากและเก็บรหัสผ่านไว้ให้เป็นความลับ รวมทั้งออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของท่านและปิดเว็บเบราว์เซอร์ทุกครั้งเมื่อท่านเสร็จสิ้นจากการใช้บริการของบริษัทบนอุปกรณ์สาธารณะหรืออุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้แทนจำหน่ายของบริษัท ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย์) บริษัททัวร์และกลุ่มเครือข่ายของทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทำหน้าที่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เช่น ช่วยในการประมวลผลการทำรายการ ส่งโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ท่าน บริษัทผู้ให้บริการการเดินทางทั้งทางบก อากาศ และน้ำ บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชำระเงินแทน) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่งเอสเอ็มเอส บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ บริษัทประกันผู้ตรวจสอบ หน่วยงานทางด้านกฎหมาย ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ (ในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎข้อบังคับของประเทศไทย หรือกฎหมายและกฎข้อบังคับของเขตอำนาจศาลอื่นที่ใช้บังคับกับบริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัท และสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการละเมิดอื่น ๆ ต่อนโยบายและข้อตกลงของบริษัท รวมถึงบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 1. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
 • บริษัทประกอบกิจการในประเทศต่าง ๆ และบริษัทอาจเก็บ ประมวลผล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศใด ๆ ที่บริษัทได้ประกอบกิจการอยู่ เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับใด ๆ และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าองค์กรต่างประเทศผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผูกพันตนตามหน้าที่ที่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานในระดับที่เทียบเคียงได้กับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างน้อย
 1. ข้อกำจัดความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดต่อการที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยสมัครใจให้แก่       ผู้ใช้รายอื่นทราบซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน แล้วแต่กรณี

 1. ข้อร้องเรียน การติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ : 34/16 หมู่ 10 ถนนเอกชัย ซอย 16 แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4160259

เบอร์มือถือ : 063-1901933
E-mail: admin@imarketthailand.com
Fax: 02-4160269 ext. 109
Tax ID: 0105558075201


Address:  34/16 Moo 10 Ekkachai road, soi 16 Bangkhunthian, Chomthong, Bangkok 10150
E-mail: admin@imarketthailand.com

Tel : 02-4160259

Mobile: 063-1901933
Fax: 02-4160269 ext. 109
Tax ID: 0105558075201

บริษัท ไอมาร์เก็ต(ไทยแลนด์) จำกัด

34/16 หมู่ 10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150

+66(0)24160259

admin@imarketthailand.com

ธุรกิจของเรา

Food and Beverage
Premium Product
MRO Product
Service Business